.

کانون صنفی استادان دانشگاه بوعلی سینا، تشکلی صـنفی، غیـر سیاسـی و غیـرانتفاعی است.

 

 

 

.