کمیسیون های کانون:

                    کمیسیون راهبردی

                   کمیسیون امور رفاهی

                   کمیسیون عضویت و ارتباطات

                   کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری

                   کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

                   کمیسیون روابط بین الملل

                   کمیسیون امور پزشکی