تصاویر از مجمع عمومی مورخ 98/8/13  و دومین دوره انتخابات اعضاء شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاه بوعلی سینا